CO2-reductie

CO2-reductie

Terugdringen van CO2-emissie is van wezenlijk belang voor de beheersing van klimaatveranderingen, zorg voor een leefbare omgeving en zorg voor een goed milieu. Armada neemt de verantwoordelijkheid voor de CO2-emissie van eigen en ingekochte activiteiten.

 

Armada staat voor duurzaam leveren en installeren, optimaal gebruik en recycling van materialen en energiezuinig ontwerpen, produceren en installeren.

 

Carbon Footprint-analyse

De Carbon Footprint-analyse geeft inzicht in welke activiteiten tijdens de gehele levensduur de grootste bijdrage leveren aan de emissies van broeikasgassen. Hierdoor ontstaat een duidelijk overzicht en inzicht van de emissies in de totale keten.

 

Naast de initiatieven die reeds in de eerdere jaren zijn gestart, benoemt Armada elk jaar een aantal aanvullende speerpunten. Middels de PDCA-cyclus wordt voortgang hiervan bewaakt en worden waar nodig aanpassingen aangebracht.

 

Plan van aanpak Herstel
Het Energiebeleid wordt doorgevoerd en opgevolgd. Er vindt periodieke communicatie en ad hoc communicatie plaats en het onderwerp wordt gepromoot. De genomen maatregelen dragen wel bij aan reductie, maar vanwege fluctuerend verbruik zijn deze lastig meetbaar. De reductiemaatregelen hebben nog steeds effect maar op sommige aspecten is de verbeterruimte klein geworden. De Aspecten water en papier waren om die reden al enige tijd geleden vervangen door Inkoop en Verkoop. Daarvan blijkt nu dat het beinvloeden daarvan lastig is omdat het kengetal aan omzet is gerelateerd. We onderzoeken nu of we voor Inkoop het kengetal kunnen relateren aan hoeveel een leverancier aan milieu en duurzaamheid doet, en voor het aspect Verkoop om een link met MKI-waardes van onze producten te leggen. Daarmee zouden we meer zicht en invloed moeten kunnen krijgen om zowel aan leverancierkant als bij de opdrachtgever indirecte reductie te bevorderen en te realiseren.

 

Een ander blijvend aandachtspunt is de fluctuerende afvalstroom. Het fluctueren is inherent aan in de tijd wisselende activiteiten, maar er wordt voortgang geboekt door betere afvalscheiding. Door meer en meer gebruik te maken van het MKI-programma tijdens de ontwikkelingsfase zal de herbruikbaarheid of recycling van restmaterialen verbeteren.

 

Verder blijft de aandacht gericht op scope 1 en 2 aspecten. Daarin is wel een sprong behaald, doordat we sinds begin 2021 gebruik maken van Waarborgwind waardoor de uitstoot op elektriciteit naar nul is gegaan. Daarnaast zijn 2 elektrische auto's aangeschaft waardoor de uitstoot op aspect Brandstof wagenpark zal verminderen. 

 

Speerpunten

Armada Mobility heeft de ambitie om de CO2 uitstoot in de periode tot en met 2022 met circa 3,26%. te reduceren. De speerpunten reductie CO2-uitstoot, hebben onder andere te maken met besparingen met betrekking tot productie, verwarming en verlichting. Daarnaast gaat Armada ook aandacht besteden aan reductiemogelijkheden op andere plaatsen in de keten. Hierbij denkt Armada onder andere aan terugdringing van totale afval en met de aspecten inkoop en verkoop.

 

CO2 reductiebeleid (3C)

Energiereductiebeleid voor het CO2 reductiebeleid van Armada Mobility. Zie hieronder bij het kopje 'CO2-reductiedoelstellingen'.

 

Kwantificering scope 3 emissies

Kwantificering scope 3 emissies voor het het kwanitficeren van de emissies.

 

 

CO2-reductieprogramma

 Reductiedoelstellingen resp energiemanagementprogramma

CO2-reductiedoelstellingen

Armada Mobility is zich bewust van de milieuaspecten van haar activiteiten en producten en de verantwoordelijkheid daarvoor. Armada zal alles doen, wat redelijkerwijs binnen haar vermogen ligt, om materiële en milieuschade te voorkomen. Daarnaast streeft zij er naar het energieverbruik terug te dringen door het optimaliseren van de productieprocessen, de inzet van energiezuinige productiemiddelen en het terugdringen van het afval.

 

Taken, verantwoordelijkheden en tijdbestek