CO2-reductie

CO2-reductie

Terugdringen van CO2-emissie is van wezenlijk belang voor de beheersing van klimaatveranderingen, zorg voor een leefbare omgeving en zorg voor een goed milieu. Armada neemt de verantwoordelijkheid voor de CO2-emissie van eigen en ingekochte activiteiten.

 

Armada staat voor duurzaam leveren en installeren, optimaal gebruik en recycling van materialen en energiezuinig ontwerpen, produceren en installeren.

 

Carbon Footprint-analyse

De Carbon Footprint-analyse geeft inzicht in welke activiteiten tijdens de gehele levensduur de grootste bijdrage leveren aan de emissies van broeikasgassen. Hierdoor ontstaat een duidelijk overzicht en inzicht van de emissies in de totale keten.

 

Naast de initiatieven die reeds in de eerdere jaren zijn gestart, benoemt Armada elk jaar een aantal aanvullende speerpunten. Middels de PDCA-cyclus wordt voortgang hiervan bewaakt en worden waar nodig aanpassingen aangebracht.

 

Plan van aanpak Herstel
Het Energiebeleid wordt doorgevoerd en opgevolgd. Er vindt periodieke communicatie en ad hoc communicatie plaats en het onderwerp wordt gepromoot.
De genomen maatregelen dragen wel bij aan reductie, maar vanwege fluctuerend verbruik zijn deze lastig meetbaar.

Scope 1 laat een voortdurende reductie zien. Voor gas komt dat deels door klimaat en omzet aspecten, maar ook door het beter omgaan met verwarming en deuren door de medewerkers. Ook het wagenpark daalt door de jaren heen. Het vervangen van diesel door benzine auto’s is inmiddels gewijzigd in vervangen door elektrische auto's waar mogelijk. Dit heeft een gunstig effect. De uitstoot van overige gassen gaat naar nul nu we alle heftrucks door elektrische hebben vervangen.

 

Scope 2 is naar CO2-neutraal gegaan vanwege de inkoop van WaarborgWInd. Het elektriciteitsverbruik wordt nog wel gemonitord maar via ISO14001 en de Energiebesparende Maatregelenlijst verder gereduceerd.

 

Scope 3 laat ook een daling zien. Dit is meer het gevolg van fluctuaties in omzet en inkoopdelen omdat de uitstoot hiervan door een kengetal gekoppeld is aan de inkoop of verkoop omzet.

 

We hadden al algemeen beschikbare gegevens van onze leveranciers verzameld over wat zij doen aan CO2, milieu, duurzaamheid en veiligheid onderwerpen. Dit gaan we verder uitbouwen naar rechtstreekse communicatie met als insteek na te gaan hoe we elkaar daarin kunnen versterken.

 

We gaan ook verder met het implementeren van de MKI-factor in onze producten, en het structureel opstellen van materiaalpaspoorten om zo duurzaamheid te stimuleren.

 

Naast de bestaande reductiemaatregelen en doelen zoals overgaan op elektrische auto’s, goed omgaan met gas, elektra en brandstof, hebben we een aantal andere initiatieven opgezet. Zo hebben wij ESG (Environmental, Social and Governance) omarmt en hebben we ons committeerde om actief een reeks maatregelen om in 2030 42% op onze CO2-uitstoot te reduceren, onze IF-factor 25% onder het landelijk percentage te houden, en met leveranciers te communiceren over reductiemogelijkheden.
Daarnaast blijf ons doel om zonnepanelen in te zetten, maar ook om op onze projectlocaties zo CO2-neutraal mogelijk te opereren.

 

Voor scope 3 willen we de lopende initiatieven verder uitbouwen. Zo zullen we de ervaring met refurbischen van abri’s en fietsvoorzieningen, toepassingen van zonnepanelen op fietsenstallingen ed. verder meenemen in onze projecten.

 

Een ander blijvend aandachtspunt is de fluctuerende afvalstroom. Het fluctueren is inherent aan in de tijd wisselende activiteiten, maar er wordt voortgang geboekt door betere afvalscheiding. Door meer en meer gebruik te maken van het MKI-programma tijdens de ontwikkelingsfase zal de herbruikbaarheid of recycling van restmaterialen verbeteren.

 

Verder blijft de aandacht gericht op scope 1 en 2 aspecten. Daarin is wel een sprong behaald, doordat we sinds begin 2021 gebruik maken van Waarborgwind waardoor de uitstoot op elektriciteit naar nul is gegaan. Daarnaast zijn 2 elektrische auto's aangeschaft waardoor de uitstoot op aspect Brandstof wagenpark zal verminderen. 

 

Speerpunten

Armada Mobility heeft de ambitie om de CO2 uitstoot in de periode tot en met 2022 met circa 3,26%. te reduceren. De speerpunten reductie CO2-uitstoot, hebben onder andere te maken met besparingen met betrekking tot productie, verwarming en verlichting. Daarnaast gaat Armada ook aandacht besteden aan reductiemogelijkheden op andere plaatsen in de keten. Hierbij denkt Armada onder andere aan terugdringing van totale afval en met de aspecten inkoop en verkoop.

 

CO2 reductiebeleid (3C)

Energiereductiebeleid voor het CO2 reductiebeleid van Armada Mobility. Zie hieronder bij het kopje 'CO2-reductiedoelstellingen'.

 

Kwantificering scope 3 emissies

Kwantificering scope 3 emissies voor het het kwanitficeren van de emissies.

 

 

CO2-reductieprogramma

 Reductiedoelstellingen resp energiemanagementprogramma

CO2-reductiedoelstellingen

Armada Mobility is zich bewust van de milieuaspecten van haar activiteiten en producten en de verantwoordelijkheid daarvoor. Armada zal alles doen, wat redelijkerwijs binnen haar vermogen ligt, om materiële en milieuschade te voorkomen. Daarnaast streeft zij er naar het energieverbruik terug te dringen door het optimaliseren van de productieprocessen, de inzet van energiezuinige productiemiddelen en het terugdringen van het afval.

 

Taken, verantwoordelijkheden en tijdbestek