CO2-reductie

CO2-reductie

Terugdringen van CO2-emissie is van wezenlijk belang voor de beheersing van klimaatveranderingen, zorg voor een leefbare omgeving en zorg voor een goed milieu. Armada neemt de verantwoordelijkheid voor de CO2-emissie van eigen en ingekochte activiteiten.

 

Armada staat voor duurzaam leveren en installeren, optimaal gebruik en recycling van materialen en energiezuinig ontwerpen, produceren en installeren.

 

Carbon Footprint-analyse

De Carbon Footprint-analyse geeft inzicht in welke activiteiten tijdens de gehele levensduur de grootste bijdrage leveren aan de emissies van broeikasgassen. Hierdoor ontstaat een duidelijk overzicht en inzicht van de emissies in de totale keten.

 

Naast de initiatieven die reeds in de eerdere jaren zijn gestart benoemt Armada elk jaar een aantal aanvullende speerpunten. Middels de PDCA-cyclus wordt voortgang hiervan bewaakt en worden waar nodig aanpassingen aangebracht.

 

Speerpunten

Armada Mobility heeft de ambitie om de CO2 uitstoot in de periode 2016-2020 met ca. 3.36% te reduceren. De speerpunten reductie CO2-uitstoot, hebben onder andere te maken met besparingen met betrekking tot productie, verwarming en verlichting. Daarnaast gaat Armada ook aandacht besteden aan reductiemogelijkheden op andere plaatsen in de keten. Hierbij denkt Armada onder andere aan terugdringing van totale afval.

 

CO2 reductiebeleid (3C)

Energiereductiebeleid voor het CO2 reductiebeleid van Armada Mobility.

 

Kwantificering scope 3 emissies

Kwantificering scope 3 emissies voor het het kwanitficeren van de emissies.

CO2-reductieprogramma

Omdat Armada Mobility al een aantal jaren met de CO2-problematiek bezig is, heeft zij ook goed inzicht in die programma's die nog tot CO2-reductie kunnen leiden.

 

In het reductieprogramma, te downloaden bij het onderdeel Carbon Footprint, richt Armada Mobility zich met name op minder energieverbruik, minder afval, betere afvalscheiding, duurzame materialen en innovatieve technieken toepassen en onderzoeken welke CO2-reducties Armada verderop in de keten kan realiseren (bij de eindgebruiker).

 

Alle getallen genoemd in documenten gepubliceerd op deze website zijn akkoord verklaard door de directie.

CO2-reductiedoelstellingen

Armada Mobility is zich bewust van de milieuaspecten van haar activiteiten en producten en de verantwoordelijkheid daarvoor. Armada zal alles doen, wat redelijkerwijs binnen haar vermogen ligt, om materiële en milieuschade te voorkomen. Daarnaast streeft zij er naar het energieverbruik terug te dringen door het optimaliseren van de productieprocessen, de inzet van energiezuinige productiemiddelen en het terugdringen van het afval.

 

Reductiemaatregelen

  • Verwarming tijdig aan en uitschakelen
  • Nog alerter met roldeuren omgaan;
  • Perslucht en machinepark 's nachts afsluiten
  • Verbruik medewerkers meten en zuinig gebruik promoten
  • Minder verpakkings materiaal
  • Beter scheiden van afval

 

Reductiedoelstellingen