CO2-reductie

 

Terugdringen van CO2-emissie is van wezenlijk belang voor de beheersing van klimaatveranderingen, zorg voor een leefbare omgeving en zorg voor een goed milieu. Armada neemt de verantwoordelijkheid voor de CO2-emissie van eigen en ingekochte activiteiten.

 

Armada staat voor duurzaam leveren en installeren, optimaal gebruik en recycling van materialen en energiezuinig ontwerpen, produceren en installeren.

 

Carbon Footprint-analyse

De Carbon Footprint-analyse geeft inzicht in welke activiteiten tijdens de gehele levensduur de grootste bijdrage leveren aan de emissies van broeikasgassen. Hierdoor ontstaat een duidelijk overzicht en inzicht van de emissies in de totale keten.

 

Naast de initiatieven die reeds in de eerdere jaren zijn gestart benoemt Armada elk jaar een aantal aanvullende speerpunten. Middels de PDCA-cyclus wordt voortgang hiervan bewaakt en worden waar nodig aanpassingen aangebracht.

 

Speerpunten

ARMADA heeft de ambitie om de CO2 uitstoot in de periode 2016-2020 met ca. 3.36% te reduceren. De speerpunten reductie CO2-uitstoot, hebben onder andere te maken met besparingen met betrekking tot productie, verwarming en verlichting. Daarnaast gaat Armada ook aandacht besteden aan reductiemogelijkheden op andere plaatsen in de keten. Hierbij denkt Armada onder andere aan terugdringing van totale afval.

 

CO2 reductiebeleid (3C)

Energiereductiebeleid voor het CO2 reductiebeleid van Armada.

 

Kwantificering scope 3 emissies

Kwantificering scope 3 emissies voor het het kwanitficeren van de emissies